برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

کتف

/ketf/

مترادف کتف: دوش، شانه، کت، کول، منکب

برابر پارسی: شانه، استخوان شانه، کَت
کتف
خا
کتف و دوش
شانه
کتف و شانه
خا
استخوانی دراز است که همراه با استخوان کتف | بازو و جناغ | کمربند شان های را تشکیل میدهند
ترقوه
دوش | کتف
کول
دوش و کتف
خا
شانه و کتف
خا, کول
فاطمه
خا
آریا بهداروند
در زبان لری بختیاری
کت::kat. کتف
کولkol
دوشdosh.
شون::shovn.شانه
کت و کول::katokol
علی دوستی نوگورانی
کت
حمیدرضا دادگر_فریمان
خا،دوش،کول، شانه، کت، منکب


نام نویسی   |   ورود