برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

پوچی

/puCi/

مترادف پوچی: بطلان، بیهودگی
از مکاتب ادبی که برپایه اصالت وجود | آزادی و پوچی زندگی استوار است
اگزیستانسیالیسم
قاپوچی
دربان
آرمین
بیهوده
مهلا
بیهوده کاستی


نام نویسی   |   ورود