برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هذیان

/hazyAn/

مترادف هذیان: اوهام، بیهوده، پراکنده گویی، پرت وپلا، پریشان گویی، چرت وپرت، سرسام، غاب، یاوه

برابر پارسی: پریشان گویی، چرند
هذیان
یان
هذیان بیمار
یان
هذیان و سخن بی معنی
یان
آرتین
پریشان باوری
لیلا
وهم
شهریار آریابد
در پارسی " هلگ ، ژاژ ، یان " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
هلگ گویی ، ژاژگویی = هذیان گویی
حمیدرضا دادگر_فریمان
یان،اوهام، بیهوده، پراکنده گویی، پرت وپلا، پریشان گویی، چرت وپرت، سرسام، غاب، یاوه
مازیار ایرانی
ما بجای واژه ی هذیان از واژه ی سرواگویی بهره میبریم


نام نویسی   |   ورود