برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

نقصان

/noqsAn/

مترادف نقصان: قلت، کاستی، کاهش، کسری، کمی، شایبه، منقصت، نقص، نقیصه

متضاد نقصان: افزایش، کمال

برابر پارسی: زیان، کاسته شدن، کاستی، کم شدن
نقصان
کمبود


نام نویسی   |   ورود