برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
نظام حکومتی خودکامه
فاشیسم
شهریار آریابد
در پارسی " وینارش فرمانروایی "
وینارش دولتی


نام نویسی   |   ورود