برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

منفی

/manfi/

برابر پارسی: ناسازگار، ناهماهنگ، نیست شده، پوچ، بی ارزش، پاد ارزش
منفی
نگاتیو
منفی نیست
جلد
امر منفی از دویدن
ندو
امر منفی از راندن
نران
امر منفی از نازیدن
نناز
امر منفی از آمدن در فارسی کهن
میا
امر منفی از رفتن
نرو
پاسخ منفی و مخالفت آمیز
نه
قطب منفی باتری
کاتد
قطب منفی باطری
کاتد
قطب منفی جریان برق
کاتد
قطب منفی یک پیل
کاتد
یونی که بار منفی دارد
آنیون
الکترود متصل به قطب منفی
محراب
برق منفی
نول
پاسخ منفی
نه
عدد منفی
نه
علامت منفی
بی
غیر منفی
مثبت
فعل دعایی منفی
مباد
فیلم منفی
نگاتیو
نت منفی
لا
از پیشوندهای منفی
نا
آرمین
این واژه اربی است و پارسی آن این هاست:
نِرین nerin (کردی: نرینه)
اَژوتَپ ažotap، ناژوتپ (پشتو: جوتپ وره= مثبت + «اَ»، «نا»)
اَپونیا apunyã (سنسکریت: پونیَ punya= مثبت + پیشوند نفی «اَ»)
اَسِریاس aseryãs، ناسریاس (سنسکریت: سرِیَس sreyas= مثبت + «اَ»، «نا»)
اَپریتیمَت apritimat، ناپریتیمت (سنسکریت: پریتمیت + «اَ»، «نا»)
بهرام س
زیرپوچ، نایا
محمد حمید نیک روان
در ریاضی: منها
شهریار آریابد
در پارسی " نایی " در نسک: فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
ناییدن = منفی کردن ، منتفی
نایش = نفی
نایاگرایی = منفی بافی
محمدرحیم ریگی
نهش
متضاد(هانش)


نام نویسی   |   ورود