برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

مفتش

/mofatteS/

مترادف مفتش: بازپرس، بازجو، جاسوس، کارآگاه، ممیز، منهی

برابر پارسی: بازرس، جوینده، کارآگاه
مفتش
بررس
علی دوستی نوگورانی
بررس


نام نویسی   |   ورود