برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

مباح

/mobAh/

مترادف مباح: جایز، حلال، روا

متضاد مباح: مکروه

برابر پارسی: روا، شایست، انجام پذیر، سزاوار
مباح
جایز
مباح کننده
روادار
آنکه همه چیز را بر خود مباح می داند
اباحی
از مباحث علم آمار
واریانس
روا | مباح
جایز
حسین
جایز
دلهره
پروین بهت هرج احترامی احتمالن
حمیدرضا دادگر_فریمان
جایز، حلال، روا،شایست، انجام پذیر، سزاوار


نام نویسی   |   ورود