برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

لگام

/legAm/

مترادف لگام: افسار، پالهنگ، دهنه، رسن، زمام، لجام، مقود، مهار
لگام
عنان
افسار و لگام
لجام
دهنه | لگام
افسار
حبیب مسعودی
افسار به هوس های زیان آور


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران