برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قوه قضاییه


برابر پارسی: دادرسی، دیوان دادگستری، نیروی دادگستری
نصب و عزل و قبول استعفای عالی ترین مقام قوه قضاییه از اختیارات •••• است
رهبر

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود