برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

قطعی

/qat'i/

مترادف قطعی: حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح

متضاد قطعی: غیرقطعی

برابر پارسی: سد در سد
قطعی
مسجل
قطعی برای کتاب
وزیری, رحلی
قطعی و مسلم
مسجل
قطعی | ثبت شده
مسجل
قطعی | قاطع
مبرم
نوعی قطعی کتاب
رحلی, وزیری, جیبی, رقعی
پرنیا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
وینیژی (وینیژ از سنسکریت: وینیشچَیَ= حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
سونیشی (سونیش از سنسکریت: سونیشچیتَم = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
نیگْمی (نیگم از سنسکریت: نیگَمَ = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
پیوبی pyubi (پیوب از کردی: پیوبِست = حتم، یقین، قطع + پسوند «ی»)
شهریار آریابد
در پارسی " تاشتی " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو
بطور قطع = تاشتکی
حمیدرضا دادگر_فریمان
حتمی، مسلم، یقینی، روشن، صریح، واضح،مسجل


نام نویسی   |   ورود