برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

غصه

/qosse/

مترادف غصه: اندوه، تاسف، حزن، غم، محنت

متضاد غصه: شعف، شادی

برابر پارسی: اندوه، سوگ
غصه
کرب, کیارا, هم, غم
غصه و اندوه بسیار
راخ
برای بیان غصه یا تقاضای کمک به کار می رود
ایوای
شریک در غصه و غم
همدرد
هوای غصه دار
ابری
از غصه مردن
دق
شریک در غم و غصه
همدرد
غم م غصه
,,,,,
غم و غصه
اندوه
مردن از غصه
دق
مرگ از غصه
دق
فر کیانی
لغت آریایی غسه kaścai* که ارب آنرا غصه مینویسد شکل اسلی این لغت به مانای سوگ اندوه sorrow است.
*پیرس‌(منبع): Dictionary of Khotan Saka by H. W. Bailey
امیرحسین
ناراحت،ناراحتی
پرهام
ناراحتی
درون خود ریختن


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی