برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

ضبط صوت

/zabtesowt/

برابر پارسی: سدا گیر، آوا گیر، آوا نگهدار
دستگاه ضبط صوت همراه
واکمن
نوار ضبط صوت
کاست
فاطمه
دستگاه سدا، برداری


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی