برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
لقب انوری شاعر ایرانی که در تکامل شعر فارسی نقش مهمی داشت
ابیوردی
از قالب های شعر فارسی
ترجیع بند
پدر شعر فارسی
رودکی
زادگاه پدر شعر فارسی
رودک
صنعتی در شعر فارسی
جناس
از بحور شعر فارسی
وافر
Ali
شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی ندارد
ای خوش آن شمعی که روشن میکند ویرانه ای را


نام نویسی   |   ورود