برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
روحانی زرتشتی
مغ, هاوشت, کشیش
حکیم روحانی زرتشتی
مغ
عالم روحانی زرتشتی
موبد
مرد روحانی زرتشتی
مغ
بهادر
مغ_ هاوشت_کشیش
شکیبا.م
موبد
مجتبی نوروزی
موبد - مغ
محمدحسین بهاری
در زبان پهلوی مگو بوده است بر آرِش ژرف و جاودان.
سپس مگ شده و تازیان آن را مغ نوشته و خوانده‌اند و در جای ژرف نیز به کار برده‌اند.
پس از آنکه زبان تازی سازمانی شد، چکامه‌سرایان و نویسندگان واژه تازی موبد (از ریشه ابد بر آرش جاودان) را در جای مغ و مگ به کار گرفتند.
هاوشت به کارآموز جوان می‌گفته‌اند. همان که تازیان طلبه می‌گویند.


نام نویسی   |   ورود