برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

رضایت

/rezAyat/

مترادف رضایت: تراضی، خشنودی، رضا، رضامندی، قبول

برابر پارسی: خوشنودی
نشانه رضایت است
سکوت
هنگام اعتراض و اظهار نارضایتی گویند
ناسلامتی
کیانا
راضی بودن


نام نویسی   |   ورود