برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
راه رفتن با ناز
خرامان
راه رفتن بیهوده | ولگردی
پرسه
راه رفتن کودک
تاتی
راه رفتن کودکانه
تاتی
تند راه رفتن حجاج
هروله
در حال راه رفتن با ناز | وقار و زیبایی
خرامان
نوعی از راه رفتن اسب
یورتمه
نوعی راه رفتن ا سب
یورتمه
حالتی میان دویدن و راه رفتن
هروله
عضو راه رفتن
پا
مسافت بین دوپا هنگام راه رفتن
گام
خوراش
Walking
محدثه میرزایی
پیمودن ،،،،،،حرکت کردن😍😍😍 😍 ❤ 😍


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران