برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
دشنام دادن
سب, شتم, سب
نفرین و دشنام دادن
لعن
حمیدرضا دادگر_فریمان
سب،فحش دادن،نام کسی را به زشتی بردن، عیب کسی را گفتن، ناسزا گفتن،تسبیب،فحاشی


نام نویسی   |   ورود