برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خمیده

/xamide/

مترادف خمیده: خم، کج، کمانی، گوژ، مایل، متمایل، معوج، منحنی، ناراست

متضاد خمیده: راست، صاف
خمیده
کیل
خمیده و تا
دوتا
خمیده و مورب
کج
خمیده | خم شده
دولا
تصویری شبیه سرو خمیده که بر روی پارچه | ترمه یا فرش ایجاد کنند
بته جقه
الفبای کمر خمیده
دال
کج وخمیده
ناراست
اریب | خمیده
کج
علیرضا
کوژ
حمیدرضا دادگر_فریمان
دولا، خم، کج، کمانی، گوژ، مایل، متمایل، معوج، منحنی، ناراست،اریب،مورب
علی دوستی نوگورانی
دولا_دوتا


نام نویسی   |   ورود