برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

خرناس

/xornAs/

مترادف خرناس: خرخر، خرناسه، خروپف
خرناس
رال
یکتا
خرناس به معنی خروپف کردن میباشد


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران