برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

خبث

/xobs/

مترادف خبث: بدی، بدسرشتی، بدذاتی، پلیدی، خباثت، بدطینتی، پست فطرتی، سوء، ناپاکی، کین توزی، کین خواهی، کینه ورزی، بدخواهی، پلیدخویی، دشمنی، عداوت، بدنفسی، بدنهادی

برابر پارسی: بدنهادی، بدسرشت، پلیدی
خبث
پلیدی, نجاست, ناپاکی
محمد کوشکی
براده فلزات


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی