برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

حمایت

/hemAyat/

مترادف حمایت: پشتیبانی، جانبداری، حفاظت، حفظ، دفاع، طرفداری، مدد، مظاهرت، نگهبانی، هواخواهی، هواداری، یاری

برابر پارسی: پشتیبانی، پشتی بانی، همدلی، همیاری
حمایت
هوبر
حمایت از کسی
دفاع
حمایت شدید
تعصب
حمایت کردن
دفاع
حمایت کننده
حامی, پشت و پناه
حمایت کننده و یاری دهنده
پشت و پناه
از کسی حمایت کردن
دفاع
رییس موسسه حمایت از سرمایه گذاری افغانستان
ذاخیلوار
طــرفدار | حمایت کننده
جانب دار
مددکار | حمایت کننده
جانبدار
نوشته یا گفتاری که برای حمایت از ادعا یا رد ادعای مدعی بکار می رود
دفاعیه
مجتبی رحیمی
پشتیبانی


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی