برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

جمجمه

/jomjome/

برابر پارسی: کاسه سر، استخوان سر
نقطه ای در جمجمه کودک
ملاج
درون جمجمه
مغز
از استخوانهای فردی جمجمه
وتدی
فرانک
اهیانه
شهریار آریابد
در پهلوی " کدفت ، مسترگ " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
محمدرحیم ریگی
کامپول یاکامپک :kampack.or. kampol (بلوچی)
علی سیریزی
جمجمه در گویش یزدی کُدُمبه می شود.


نام نویسی   |   ورود