برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

جزوه

/jozve/

مترادف جزوه: دفترچه، رساله، کتابچه

برابر پارسی: دفترچه، نوشته
جزوه
رساله
جزوه دان
کلاسور
حسنا
این واژه عربی است و پارسی آن اینهاست:
تینو tinu (کردی: تینووسوکه)
پیتار (کردی: وتار)
شهریار آریابد
در پارسی " ورشیم " در نسک : فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو.
Figure
Handout
امین
handout چیز دیگست جزوه نمیشه
Navid
تعریف دیکشنری کمبریج از لغت جزوه دست نویس (handout):

:A document given to students or reporters that contains information about a particular subject
.On page two of your handout you will find a list of the books that I have referred to during the lecture

ترجمه:
سندی که به دانشجویان یا خبرنگاران داده میشود که حاوی اطلاعاتی در مورد یک موضوع خاص است.
مثال: در صفحه 2 جزوه، لیستی از کتاب هایی که در حین تدریس به آنها رجوع کرده ام را خواهید دید.
masoud shafizade
Leaflet


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی