برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
این شهر را در کنار لندن | توکیو و نیویورک از ابرشهرهای جهان می نامند
پاریس
این شهر را در کنار لندن | توکیو و نیویورک | ابر شهرهای جهان می نامند
پاریس
فیلمساز معروف ژاپنی با آثاری چون «داستان توکیو» و «اواخر بهار»
ازو
نازنین کهنگی
تودر ژاپنی یعنی تابش و کیو یعنی پایتخت آفتاب در ژاپنی یعنی شهر آفتاب طبق ویکیپدیاانگلیسی.


نام نویسی   |   ورود