برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تفحص

/tafahhos/

مترادف تفحص: استفسار، بازجست، بررسی، پی جویی، تجسس، تحقیق، تفتیش، جستار، جست وجو، کاوش، کندوکاو، وارسی، پژوهیدن، جست وجوکردن، کاویدن، کندوکاو کردن، گشایش یافتن دل، خاطر، گشایش

برابر پارسی: پیکاوی، جستجو، کندوکاو
تفحص
کاوش
تفحص و تجسس
کندوکاو
تفحص و جستجو
کندوکاو
تفحص و کاوش
جستجو
تفحص کننده
کنجکاو
پیگیر و تفحص کننده
کنجکاو
بررسی و تفحص
واکاوی
جستجو و تفحص
کاوش
فاطمه
میشه بررسی
حمیدرضا دادگر_فریمان
استفسار، بازجست، بررسی، پی جویی، تجسس، تحقیق، تفتیش، جستار، جست وجو، کاوش، کندوکاو، وارسی، پژوهیدن، جست وجوکردن، کاویدن، کندوکاو کردن، گشایش یافتن دل، خاطر، گشایش
علی
معاینه کردن
آلاء
دخالت در کار دیگری


نام نویسی   |   ورود