برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

تجدید حیات


برابر پارسی: باززیستی
آنچه که متأثر از دوران شکوفایی و تجدید حیات اروپاست
رنسنسی
ب. الف. بزرگمهر
نوزایی

آمیخته واژه ی �باززیستی� که در بالا از آن یاد شده به آرش �تجدید حیات� نیست و حتا تا اندازه ای سرهمبندی شده ی بی آرش و مانشی است؛ کاربرد آمیخته واژه ی �نوزیستی� از آن بهتر و �نوزایی� از آن هم بهتر است.
حمیدرضا دادگر_فریمان
رنسانس،نوزایی،باززیستی


نام نویسی   |   ورود