برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

تئوری

/te'ori/

مترادف تئوری: فرضیه، نظریه، نظری، مبادی، مبانی، مجموعه ایده هاو مفاهیم تجریدی

متضاد تئوری: عملی

برابر پارسی: دیدمان، نگره
طرفدار تئوری داروین
داروینیست
فیزیکدان فرانســوی که به تئوری امواج پی برد
فرنل
واضع تئوری بنیاد انواع
داروین
تئوریسین لنینیسم
مایو
تئوریسین مارکسیست لنینیسم
مایو
نازی
نظریه
غلامی
مکتب
محبوبه
نظریه
زهرا
نظریه
محمدرحیم ریگی
نگرشمان ؛بینشمان
مبین
اثبات نشده


نام نویسی   |   ورود