برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
خط و زبان ایرانیان در دوره های اشکانی ساسانی
پهلوی
داستانی منسوب به دوره اشکانی تألیف فخرالدین اسعد گرگانی
ویس ورامین
نام چند تن از پادشاهان اشکانی بود
مهرداد
آخرین پادشاه اشکانی
اردوان پنجم
آخرین پادشاه سلسله اشکانیان
اردوان پنجم
پایتخت اشکانیان
صد دروازه
پایتخت ایران در دوره اشکانیان و ساسانیان
تیسفون
خاستگاه اشکانیان
بشارت, پارت
دخم ه اموات اشکانیان
ورکا
دخمه ای که اشکانیان اموات خود را در آنجا دفن می کنند
ورکا
سردار اشکانی
سورنا
سردار بزرگ عهد اشکانیان
سورنا
سردار بنام اشکانی
سورنا
سردار عهد اشکانی
کارن
فرمانده اشکانی
سورن
مؤسس سلسله اشکانی
ارشگ
از پادشاهان اشکانی
بلاش,مهرداد اول, تیرداد
از پادشاهان سلسله اشکانی
اردوان
از سرداران مهرداد اشکانی
کارن
از شاهان اشکانی
اردوان
شستشو
پاکیزگی


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی