برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

آشکارا

/'ASkArA/

مترادف آشکارا: آشکار، افشا، بی پرده، بین، پدیدار، پیدا، جلوت، جهراً، صریح، ظاهر، علانیه، علنا، علنی، علی الظاهر، فاش، مرئی، مشهود، معلوم، مکشوف، واضح، هویدا

متضاد آشکارا: پوشیده، درخفا، مخفی، مستور، ناآشکارا، نهانی، نهفته
آشکارا
ملا
واضح | آشکارا
مبرهن
همت
صراحتا
کیانوش
خوش رویی مهربان پیدا
حمیدرضا دادگر_فریمان
بارز،آشکار، افشا، بی پرده، بین، پدیدار، پیدا، جلوت، جهراً، صریح، ظاهر، علانیه، علنا، علنی، علی الظاهر، فاش، مرئی، مشهود، معلوم، مکشوف، واضح، هویدا


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران