گزارش ذخیره

تمرین واژگان انگلیسی | 10 فعل عبارتی برتر با Get


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/٣١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:06 شماره 1
01:31 شماره 2
01:51 شماره 3
02:31 شماره 4
03:01 شماره 5
03:28 شماره 6
03:56 شماره 7
04:16 شماره 8
04:36 شماره 9
04:56 شماره 10

فرستادن