گزارش ذخیره

نحوه استفاده از 'to take' | انگلیسی را با لوسی یاد بگیرید


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٤/١٠ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:42 فعل سبک چیست
01:20 To take
01:55 مثال ها
03:19 افعال مرکب

فرستادن