گزارش ذخیره

درس 120 - زبان انگلیسی پایه با جنیفر - هماهنگی حروف ربط (FANBOYS)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/١٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 FANBOYS. با استفاده از AND، BUT، OR، SO.
06:47 نوبت شماست
09:01 FANBOYS: استفاده از YES, NOR, FOR.
13:11 نوبت شماست
14:32 بیشتر با فلاویا و آندریا تمرین کنید
20:06 گفتن ممنون و خداحافظ!
22:04 آزمون (10 قسمت. 30 امتیاز ممکن.)
26:35 راه های بیشتر برای مطالعه با من

فرستادن