گزارش ذخیره

25 فعل عباراتی رایج با Go on, Go through, Go off, Go by, Go down, Go to, Go out


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٥/٠٨ (٤ سال قبل)

00:20 GO ACROSS
00:50 GO AFTER
01:17 GO AGAINST
02:15 GO AHEAD WITH
02:42 GO ALONG WITH
03:12 GO AROUND (UK)
03:40 GO AWAY
04:07 GO BACK
04:46 GO BEFORE
06:19 GO UP
07:47 GO UNDER
08:17 GO OFF (1)
08:45 GO OFF (2)
09:24 GO INTO
09:52 GO ON (1)
10:17 GO ON (2)
10:42 GO OUT
11:11 GO OVER
11:44 GO DOWN WITH (UK)
12:16 GO ROUND
12:42 GO THROUGH (1)
13:18 GO THROUGH (2)

فرستادن