گزارش ذخیره

-u_e، -ue، -ui، -ew، -oo | یاد بگیرید چگونه با تصاویر و مثال بخوانید


کانال انگلیسی آسان کانال انگلیسی آسان
٣٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٢٨ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:19 u_e
01:28 ue
02:12 ui
02:54 ew
03:35 oo

فرستادن