گزارش ذخیره

چگونه یک دانشمند از یک بحران بهداشت ملی جلوگیری کرد - آندریا تون


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٧ (٥ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن