برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سبحان طبسی

سبحان طبسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 fire station ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

2 وقت استراحت
زنگ تفریح
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

3 فقط (برای تأکيد) ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

4 تمیز کردن میز غذا ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

5 راستی یا
راستش را بخواهی
١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

6 تحویل گرفتن چمدان(کیف) ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|