سارا کاووسی

سارا کاووسی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهparallel١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧In a parellel situation در شرایط مشابهگزارش
30 | 1
upbringing١٩:١٧ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧ It's not up to your degree the good upbringing. It's up to your behavior's parents with you. تربیت صحیح ربطی به مدرک دانشگاهی ندارد، بلکه به رف ... گزارش
44 | 1
معلولیت شنوایی١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧Hearing disabilityگزارش
0 | 1
معلولین١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠٧Disabilitiesگزارش
9 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده