برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Rakhshani

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 patients ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

2 urban areas ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

3 مراجع (منابع و ماخذ) ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

4 reference ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

5 جذامخانه ١٣٩٩/٠٥/١٥
|