پیمان عطایی

پیمان عطایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcurricula١٨:٥٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦برنامه های درسی دوره های تحصیلیگزارش
7 | 0
propose١٨:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦بیان کردنگزارش
30 | 0
ethnography١٠:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٦مردم شناسیگزارش
16 | 1
advance٠٩:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/١٦توسعه دادنگزارش
2 | 0
driven٠٩:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦حول محور. . .گزارش
7 | 0
theme٠٢:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/١٦مضمونگزارش
41 | 1
annotated bibliography٠١:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١٦فهرست مشروح منابع تحقیق اعم از کتابها و مقالات و . . .گزارش
5 | 0
annotated bibliography٠١:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/١٦یک "کتابشناسی مشروح" لیستی از ارجاع ها به کتاب ها , مقالات و اسناد است . هر ارجاع به صورت مختصر ( معمولا در حدود ۱۵۰ کلمه ) با یک پاراگراف تشریح میشو ... گزارش
7 | 0
connoisseurship١٥:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/١٥تجربه و تخصص در قضاوت درباره هنر های زیبا و دیگر مسائل سلیقه ایگزارش
5 | 0
riddle١٥:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٥دست چین کردن و گلچین کردنگزارش
7 | 1
rack١٥:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/١٥صاف کردن با توری مشبکگزارش
7 | 1
terroir٠١:١٩ - ١٣٩٩/١٢/١٥مجموعه کاملی از شرایط محلی که در آن یک شراب و یا خانواده خاصی از شراب ها تولید می شود ، از جمله نوع خاک ، شرایط آب و هوایی , . . .گزارش
14 | 0
pretechnological٠١:١٢ - ١٣٩٩/١٢/١٥پیش از ظهور فن آوری نوینگزارش
0 | 0
civic professional١٨:١٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤فعال مدنیگزارش
0 | 0
civic professional١٧:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/١٤این واژه کاربرد حرفه یک شخص در جامعه را مورد بررسی قرار می دهد و با فراتر رفتن از مفهوم خاص استفاده از مهارت حرفه ای برای امرار معاش، بر نقشی از شهرو ... گزارش
0 | 0
phase١١:٢٨ - ١٣٩٩/١٢/١٤مرحله بندی کردنگزارش
5 | 0
drop off١٠:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/١٤drop off area در معماری و طراحی پلان به معنای فضاهای پرت و مرده میتواند باشدگزارش
2 | 0
statehouse٠١:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٣خانه نمایندگان ایالات متحده آمریکاگزارش
0 | 0
statehouse٠١:٢٤ - ١٣٩٩/١٢/١٣ساختمانی که در آن قوه مقننه در هر یک از ایالات آمریکا تشکیل جلسه می دهد .گزارش
0 | 0
statehouse٠١:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٣مجلس ایالتیگزارش
0 | 0
landmark٠٠:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/١٣المان شاخصگزارش
23 | 0
directional sense١٥:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢حس جهت یابیگزارش
0 | 0
station٠٢:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/١٢مقرگزارش
9 | 1
tactilely٠٠:٤٨ - ١٣٩٩/١٢/١٢به طور ملموس به طرز ملموس و قابل درکگزارش
0 | 0
expression٠٠:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/١٢بروز بروز بیرونیگزارش
5 | 1
dovetailing١٤:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١١هماهنگ کردن همگام کردن همساز کردنگزارش
0 | 0
critical regionalism theory٠٠:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/١١نظریه منطقه گرایی انتقادی رویکردی در معماری است که برای مقابله با بی مکانی و بی هویتی سبک بین المللی تلاش می کند، بلکه فردگرایی و تزئینات معماری پست ... گزارش
0 | 0
targeted١٥:٣١ - ١٣٩٩/١٢/١٠مورد نظرگزارش
9 | 0
seasoned١٥:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/١٠کارکشتهگزارش
21 | 0
submission١١:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/١٠مطلب پیشنهادی برای چاپ در مجله یا نشریهگزارش
2 | 1
per se١٠:٥٥ - ١٣٩٩/١٢/١٠به خودی خود فی نفسهگزارش
5 | 1
cybernetic٠٠:١١ - ١٣٩٩/١٢/١٠مربوط به سایبرنتیک ( علم ارتباطات و سیستم های کنترل خودکار )گزارش
12 | 0
specificity٠٠:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٩مشخصهگزارش
2 | 1
consistent١٥:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٨ادامه دارگزارش
12 | 0
import٠٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٨معنی مفهومگزارش
21 | 0
polemic١٧:٣٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧مذاکره گزارش
0 | 1
manifest١٧:٠٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٧خط فکریگزارش
21 | 1
user flow١٣:٥٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٧"جریان کاربر" مسیری است که توسط یک کاربر نمونه بر روی یک وب سایت یا برنامه برای تکمیل یک کار انتخاب شده است. جریان کاربر آن ها را از نقطه ورودی، از ط ... گزارش
0 | 0
conventionalized١٠:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٧متعارفگزارش
7 | 0
machinery١٨:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٦دستگاهگزارش
14 | 0
ethnographic١٦:٠٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مردم شناسیگزارش
5 | 1
established١٠:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٦مرسوم رایج متداولگزارش
23 | 1
dimension٠٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٦جنبهگزارش
21 | 1
proportion٢١:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٥ابعادگزارش
23 | 1
across٠٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٥به واسطه یگزارش
12 | 1
concrete٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/١٢/٠٤بلوک بتنیگزارش
2 | 0
cyclically٢٢:٠٩ - ١٣٩٩/١٢/٠٤به طور چرخشی به طور گردشی به طور دورانیگزارش
2 | 0
removed distance٢٣:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٠٣فاصله دورگزارش
0 | 0
mindedness٢١:٥٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣تفکرگزارش
9 | 0
inductive٢١:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٠٣استقراییگزارش
18 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده