پیمان عطایی

پیمان عطایی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlaypeople١٤:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مردم عادی عموم مردمگزارش
12 | 1
dominantly٠٩:٣٥ - ١٣٩٩/١٢/٠٣مسلطگزارش
0 | 0
strada٠٠:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٠٣به ایتالیایی خیابانگزارش
0 | 0
culminate٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٢شکوفا شدنگزارش
5 | 1
falsify٠٢:٠٠ - ١٣٩٩/١٢/٠٢تکذیب کردنگزارش
2 | 1
fellow students١٣:١٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠همکلاسی ها - همشاگردیهاگزارش
5 | 0
implication١٣:٠٩ - ١٣٩٩/١١/٣٠دستاوردگزارش
30 | 0
ground١٠:٤٨ - ١٣٩٩/١١/٣٠توجیه کردنگزارش
7 | 0
venue٠٩:١٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩حوزهگزارش
14 | 1
multistep٢٣:٤٥ - ١٣٩٩/١١/٢٨چند مرحله ایگزارش
2 | 0
preconception١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١١/٢٨پیش زمینهگزارش
2 | 0
educative١٤:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٢٧فرهنگ سازگزارش
2 | 0
incumbent١٣:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧فائقگزارش
2 | 1
situatedness١١:١٩ - ١٣٩٩/١١/٢٧تثبیت شدگیگزارش
0 | 0
representation٠٢:٠٨ - ١٣٩٩/١١/٢٧نمایهگزارش
5 | 0
transaction٠١:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦تعاملگزارش
18 | 1
transaction٠١:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٦social transactions = تعاملات اجتماعیگزارش
28 | 1