نیک

نیک ز نام و نشان و گمان برتر است * نگارنده بر شده گوهر است

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهنیرو١٥:٠٧ - ١٤٠٠/٠١/١٩ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی کژی آید و کاستی فردوسیگزارش
2 | 0
بزرگمهر١٥:٠٤ - ١٤٠٠/٠١/١٩بزرگمهر، کودکی که دانای بزرگ ایران شد. فروزنده شد نام بوزرجمهر - به او روی بنمود گردان سپهر خردمند و دانا و روشن روان - تنش زین جهان است و جان زان ج ... گزارش
7 | 0
اذربایجان١٤:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٩آذر = آتر ( آتش ) : عنصری پاک و فرشته ای است در ایران باستان. بایجان = معرب ( بایگان ) جایگاه پاسداشت آتش.گزارش
23 | 1
ترکیه١٤:٢٦ - ١٤٠٠/٠١/١٩کشوری با یک نام برآمده از اشتباهی تاریخی پس از جنگ جهانی نخست بر روی سرزمین باستانی آناتولی که پس از تهاجم و سلطه تازی و تاتار طی صدها سال بیشتر مردم ... گزارش
18 | 1
زندگی٠٠:١٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩زندگی پهلوی: zindagih ( زیندَگی ) در زبان تاتی و تالشی هنوز به همین صورت تلفظ می شود.گزارش
9 | 1
تالش٠١:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/١٨مردم تالش مردمی هستند که به زبان تالشی سخن می گویند. با نگاه به زبان تالشی که از زبان های هندواروپایی شاخه ایرانی و از کهن ترین آن هاست ( شاید مادی ... گزارش
5 | 1
caspian sea٢٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧دریای کاسپی دریاچه کاسپی ( یادمان مردم ایرانی و باستانی کاسپی که در کناره غربی و جنوب غربی این دریاچه می زیستند ) . گزارش
5 | 1
persian gulf٢٣:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧دریای پارس کنداب پارسگزارش
2 | 0
gulf٢٣:٤٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧کندابگزارش
2 | 1
mean١٩:٤١ - ١٤٠٠/٠١/١٧میان، میانه ( هم ریشگی زبان های هندو اروپایی )گزارش
5 | 0
inter١٩:٣٩ - ١٤٠٠/٠١/١٧اندر، اندرون ( هم ریشگی زبان های هندواروپایی )گزارش
2 | 1
کجاست٢٠:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/١٦کو کوش کوشش ( کوش اون )گزارش
5 | 1
کجایی٢٠:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/١٦کجایی = کوشیگزارش
14 | 1
اثر١٢:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠نشان، نشانه، رد، ردپا، نوشته، یادگار، یادمان، آفرینه، کارایی، کارآمدی، نمود، پیامد را می توان برای معناهای گوناگون این واژه به کار برد. نیازی به واژه ... گزارش
5 | 0
روشویی١١:٥٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠به جایی ( کنار دستشویی ) می گویند که دست و رو را می شوییم.گزارش
5 | 0
مستراح١١:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/٣٠فارسی امروز ( مستراب ) یک واژه نابجا و اضافی تازی است و امروزه بیشتر دستمایه طنز است.گزارش
5 | 0
توالت١١:٣٩ - ١٣٩٩/١٢/٣٠یک واژه ی نابجا و ناسازگار فرهنگی است که امروزه بیشتر به گفتار بی ادبانه راه یافته است. قدیمی ها ( دست به آب ) می گفتند. امروزه ( دستشویی ) می گویند. ... گزارش
2 | 0
KID٠١:٥٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٨همان ( کودک ) فارسی است ( واژگان همریشه هندواروپایی ) . آلمانی کینت و کیتز ایرلندی کید مجارستانی کوی یَک نروژی گوت به زبان ژاپنی هم راه یافته: کیددو گزارش
18 | 1
هنایش٠٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٢/١٤نه ( سجاد ملایی و دیگران. . . ) بین یک واژه ریشه دار با یک واژه برساخته ( بدون پیروی از بنیان های زبان شناختی ) زمین تا آسمان تفاوت هست. یک واژه کهن ... گزارش
16 | 1
linger١٧:٤٧ - ١٣٩٩/١١/٢٠همان ( لنگر انداختن ) فارسی است به معنای جایی زیاد ماندن و جا خوش کردن.گزارش
21 | 1
pitch١٤:٥٥ - ١٣٩٩/١١/١٠معنای اصلی این واژه همان معنای ( پیچ ) : اندازه یا میزان شیب یا سرازیری یا چرخش در زبان فارسی است ( همریشگی واژه های هندو اروپایی ) .گزارش
9 | 1
غواص١٩:١٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٦غواص = آب کاو ( کاوش گر آب )گزارش
7 | 1
leg١٥:٢٩ - ١٣٩٩/٠٧/١٥همان ( لِنگ ) فارسی است که معنای پا می دهد ( هم ریشگی زبان های هندواروپایی ) .گزارش
16 | 1
دخانیات١٢:٠٩ - ١٣٩٨/١٠/١٥دود و دمگزارش
2 | 1
اجازه١٤:٥٤ - ١٣٩٨/١٠/٠٤گذاشتن روا دانستن پروانهگزارش
5 | 1
اتصال١٤:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٤پیوند، پیوستگی، همبندیگزارش
2 | 1
نشاط٢٣:٣٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٣نشاط از ( نیخشاد ) پهلوی گرفته شده با واژه شادی هم خانواده بوده و ایرانی است. شایسته است که آنرا نشاد یا نشات بخوانیم و بنویسیم.گزارش
18 | 1
یورش٢١:٣٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٣این واژه هرچه هست ریشه ایرانی دارد. اوستایی ( وِرِثرَ ) پهلوی ( واریش ) گزارش
28 | 5
راست١٨:٤١ - ١٣٩٨/١٠/٠٣راست رَشتَ ( اوستایی ) - راست ( پهلوی )گزارش
5 | 1
هنایش١٨:٥٨ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠هنایش یک واژه جعلی ( دروغین ) یا دساتیر است به این معنا که ریشه در کارواژه های زبان های ایرانی ندارد و من درآوردی است. از کاربرد این واژه پرهیز شود. ... گزارش
14 | 4
نایریکا٢١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨یک نام کهن ایرانی است که به معنای زن نیک و پاکدامن است.گزارش
16 | 1
نیک١٩:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢نیک: خوب، پسندیده، نیکو، خوش، بی آک یک واژه از زبان های هندو اروپایی با کاربرد فراگیر و جهانی. ریشه در پهلوی: nivak زبان های آریایی: ni اوستایی و ن ... گزارش
21 | 1
رونیکا١٣:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢یک نام زیبای جهانی و از زبان های فراگیر هندواروپایی است و برای این گونه نام های فرازبانی ریشه ایرانی و یونانی، اسلاو و اروپایی معنایی ندارد و در همه ... گزارش
25 | 1
واسه١٢:٣٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢واسه ( کوتاه شده: واس ) فارسی تهرانی مانند: واسه چی؟ - واسه ی شماست - واسه اینکه - واس منه و. .گزارش
16 | 1
برای چه١١:٣٠ - ١٣٩٨/٠٩/٢٢فارسی : برای چه در زبان های همریشه با فارسی مانند اسپانیایی و پرتغالی para que ( بارا که ) گفته می شود. گزارش
2 | 0
شه رمین١٨:٣٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠با حیا، نجیب، با شرم واژه زیبایی از از زبان ایرانی کردی که در فارسی هم با معناست و می توان بکار برد.گزارش
2 | 0
سیاستمدار١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٠رامیار برگرفته از زبان ایرانی کردیگزارش
7 | 1
صفت١٨:٣٥ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠صفت = ویژگی، نهاد صفت ( دستور زبان ) = فروزه واژهگزارش
23 | 2
theory١٧:٠٥ - ١٣٩٨/٠٨/٣٠نگرهگزارش
5 | 1
هومن١٩:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٣برابر پارسی آدم، انسان، بشر، هیومنگزارش
18 | 4
مسالمت امیز١٧:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/١٢سازش کارانهگزارش
5 | 1
هدف١٥:٣١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢نشان کرد، نشانه رویگزارش
12 | 1
اشتراک١٠:٤٥ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠هم گذاری، هم گذاشت، هم داری، هم داشت مشترک = هم دار گزارش
7 | 1
توسط١٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٤بدست، از سوی، به یاریِ، به روش، از راهگزارش
9 | 1
چهارشنبه٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = تیر روز این روز در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی تیر ( عطارد یا مرکوری ) پیوند داده شده و در واژه لاتین Dies Mercurii به معنای روز مر ... گزارش
12 | 2
سه شنبه٢٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = بهرام روز یا بهرام شید روز سه شنبه در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی بهرام ( مریخ یا مارس ) پیونده داده شده و در واژه لاتینDies Martis ... گزارش
21 | 3
جمعه٢٠:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی: آدینه، ناهید روز این روز در فرهنگ های باستانی به گوی آسمانی ناهید ( زهره یا ونوس ) پیوند داده شده و در نام لاتین Dies Veneris روز ونوس ه ... گزارش
25 | 1
دوشنبه١٩:٥٥ - ١٣٩٨/٠٧/١٧برابر پارسی = ماه روز، مهشید این روز به گوی آسمانی ماه پیوند داده شده و در انگلیسی هم Monday کوتاه شده Moonday به معنای ماه روز است.گزارش
9 | 1
مدیر١٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٧/١٧مانگِر یا ماناگِر ( از ریشه man = اندیشه ) مانگر = از واژه ( هندی مانگر ( handi - mangar ) ) فارسی پهلوی ) که مدیر یا رئیس تشریفات بوده است. انگلیس ... گزارش
9 | 1
دقیقه٢٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٧/١٦ساعت = گاه دقیقه شصتک گاه است دقیقه = گاه شصتک = گاهک برای دقیقه گاهک یا شصتک را می توان بکار برد که چون شصتک ثانیه را نیز در بر می گیرد ( ثانیه = یک ... گزارش
21 | 1