ناصر خسروی

ناصر خسروی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcommunism١٤:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢١همدارگرایی برابر کمُنیسم. Communism از common ( مشترک ) می آید به معنی اشتراک گرایی، کمُنیسم یا همدار گرایی باوریست برای اداره کشور که همه چیز را م ... گزارش
2 | 0
موجود١٧:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/١٦هستومند: آنچه که دارای هست باشد. این واژه برابر existent در انگلیسی است نمونه: تمام هستومند ها دنیا را با چشم آدم نمی توان دید، باید از تلسکوپ استف ... گزارش
5 | 1
single life١٣:٣٠ - ١٤٠٠/٠٣/١٤تنهازی: کسی یا چیزی که به تنهایی زندگی میکند.گزارش
2 | 0
abstraction٠٠:٤١ - ١٤٠٠/٠٣/١٤آهَنجِش: اسم مصدر آهَنجیدن است از بُنِ آهَنج که در انگلیسی abstraction در عربی انتزاع می گویند. به پردازش یا فراروند آهنجیده کردن آهنجش می گویند یعنی ... گزارش
16 | 0
اهنجیده٠٠:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/١٤آهَنجیده برابر abstract است از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش. پادچِم ( معنی مخالف ) آن concrete است. هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته باشد ... گزارش
9 | 0
ballistic١٦:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠١در زمینه دانش بالستیک : پَرتابیک توضیح: آنچه که دارای ویژگی یا مربوط به پرتاب یا فن پرتاب شود مانند موشک های بالاستیک. نمونه: موشک های پرتابیک تا ا ... گزارش
5 | 0
فرگرد١٢:٥٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٣فَرگَرد: بخشی ازکتاب، فصل در کتاب اُرگانون ( منطق ارسطو ) برگردان میر شمس الدین ادیب سلطانی �فرگرد� در برابر �فصل� ( عربی ) و �chapter� به کار رفته ... گزارش
16 | 0
like١١:٠٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠٣Like برابر فارسی اش: پسند، مانند، سان، شبیه، دوست داشتن، خوش آمدن است. Like امروزه در شبکه های همگانی یا اجتماعی پرکاربرد شدِ است و در این برنامه ها ... گزارش
16 | 1
روزامد٠٠:٢٤ - ١٤٠٠/٠٢/٠١روزآمد واژه تصویب شده فرهنگستان برای update است که مردم بیشتر بروزرسانی را به کار میگیرند. نمونه روزآمد یا بروزرسانی در گوشی های هوشمند همون update ... گزارش
5 | 0
خالص٠٨:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/٢٤نِژاده کسی یا چیزی که پاک از هرگونه ناخالصی باشدگزارش
5 | 0
مؤلف١٠:٤٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٠داتار یا دادار، این واژه پهلوی اوستایی است به معنی خالق، آفریدگار، بخشنده، زاینده که می توان به جای نویسنده، مولف یا خالق استفاده کرد. این واژه هنوز ... گزارش
2 | 0
اشاره٠٩:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/١٨نُمار یا نُمارِش به مانَک ( معنی ) ایما، اشاره است. نمونه بهرام به سیاوش اشاره کرد. بهرام به سیاوش نُمارِش کرد. بهرام به سیاوش نُمارِید. گویا نُ ... گزارش
18 | 1
ضمیر اشاره٠٩:٠٢ - ١٤٠٠/٠١/١٨ضمیر برابر فَرانام ( pronoun ) ، نام واره اشاره برابر نُمارِش برای ضمیر شخصی از فَرانام نُمارِشی بهره می برمگزارش
7 | 0
گر٠٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠١/١٧اگر �گَر�در جایگاه واژه بیاید: کوتاه شده اگر است. نمونه از حافظ: �گر� زلف پریشانت در دست صبا افتد هرجا که دلی باشد در دام بلا افتد اگر �گَر� در جا ... گزارش
7 | 0
گان٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧پَسنوندیست که مانَک های ( معنی ) گوناگونی دارد ولی بیشتر برای گروه بندی به کار می رود برای تکرار: دَه گان بیست گان سی گان سدگان هزارگان برای نشانه ... گزارش
7 | 0
undo١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١١توضیح: undo: باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می شود redo: باعث تکرار آخرین فرمان اجراشده می شود برابرهای فارسی: undo : ناانجام، واگرد redo : باز ... گزارش
25 | 0
redo١١:٢١ - ١٤٠٠/٠١/١١توضیح: redo: باعث تکرار آخرین فرمان اجراشده می شود undo: باعث خنثی شدنِ آخرین فرمانِ اجراشده می شود برابرهای فارسی: redo : بازانجام، اَزنو undo : نا ... گزارش
2 | 0
باز١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠١/٠٨هنگامی که در جایگاه پیشوند استفاده شود به معنی دوباره است مانند: بازخوانی، بازگفتن، بازطراحی، بازسازی، بازآیی. . . هنگامی که در جایگاه پسوند استفاد ... گزارش
14 | 1
کسری٢٠:٢٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٧کَسری که در حسابداری استفاده می شود برابر با �کاستی� است کسرا برابر با شاهگزارش
9 | 1
مشتاق٠٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤دوست دار، شورمند. من مشتاق دیدار شمام. من دوست دار دیدار شمام.گزارش
9 | 0
حتما٢٠:٠٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠گاهی می توان از بی شک، صددرصد به جای حتما استفاده کرد. نمونه: رضا حتما سرکار میای؟ رضا صددرصد سرکار میای؟ رضا بی شک سرکار میای؟ ولی واژگان درست آن ... گزارش
21 | 1
catalog١٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٩�کالانما�، �کارنما� پ ن: catalog دفترچه یا پرونده ( file ) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می شود یعنی فهرستی از کالا ها.گزارش
12 | 0
کاتالوگ١٢:٤٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٩�کالانما�، �کارنما� پ ن: catalog دفترچه یا پرونده ای ( file ) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می شود یعنی فهرستی از کالا ها. ریخت در ... گزارش
7 | 0
کاتالگ١٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٩�کالانما�، �کارنما� پ ن: catalog دفترچه یا پرونده ای ( file ) است که درآن کالاها یا کارهای یک شرکت نمایش داده می شود یعنی فهرستی از کالا ها.گزارش
2 | 0
format١٢:٣٤ - ١٣٩٩/١٢/٢٩برابر واژه format قالب است که �قالب� عربیده ی کالِب است که واژه ایست فارسی، همچنین از �ریخت� نیز می توان بهره برد. نمونه "دوستت چه خوش ریختِ" یعن ... گزارش
7 | 1
قالب١٢:٣٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩�قالب� معرب شده کالِب است که واژه ایست فارسی همچنین از �ریخت� نیز می توان بهره برد. نمونه "دوستت چه خوش ریختِ" یعنی دوست چه خوش هیکل، چه خوش چهره ا ... گزارش
12 | 1
scenario١١:٤٧ - ١٣٩٩/١٢/٢٩�رزم نامه� در زمینه نظامیگزارش
5 | 0
cadre١١:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/٢٩در زمینه نظامی: پایور برابر با نیروی نظامی غیروظیفه ( کارکنان ثابت ) گزارش
2 | 0
چک لیست١١:٤١ - ١٣٩٩/١٢/٢٩بازبینه = checklist checklist با tasklist یکی نیستند و بهتر است هرکدام در جایگاه خود استفاده شوند. چک لیست: فهرستی از کارها یا پیش نیازها که باید ... گزارش
2 | 0
مستقیم١٠:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٦مستقیم = راست، سرراست غیر مستقیم = ناراست، ناسرراستگزارش
9 | 1
handle٠٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/١٥Handle به معنی رسیدگی یا مدیریت که گاه با process در جمله ها جابجا می شود. از پردازش نیز می توان بهره برد زیرا به معنی رسیدگی و انجام دادن است. بر ... گزارش
16 | 1
update٢٠:٠٣ - ١٣٩٩/١٢/٠٤روزآمد، به روز، بهنگام، امروزی، نوینگزارش
5 | 0
روزامد٢٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٠٤به روز، بهنگام، امروزیگزارش
9 | 1
unlock١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٢/٠٢بازکردن، گُشودن که وارنه آن بستن، قفل کردن است. گزارش
5 | 1
تکال٠٠:٠١ - ١٣٩٩/١٢/٠٢تَکال به معنی یگانه، یکتا، تک، منفرد، یک دانه، هر چیزی که یکی باشدگزارش
0 | 0
logistics٢١:٢٢ - ١٣٩٩/١٢/٠١به فارسی: آماد، آمایش، تدارکات ( عربی ) فرهنگستان برای logistics �آماد� را تصویب کرده و تعریف آماد: علم طرح ریزی و جابه جایی و نگهداری نیروها عمدتا ... گزارش
16 | 1
علی رغم٢٢:٣٢ - ١٣٩٩/١١/٢٩با این وجودگزارش
5 | 1
theme١٣:٥٩ - ١٣٩٩/١١/٢٧پِی رنگ ( پشنهاد علی ولی زاده ) پی رنگ ( theme ) با سایاگ یا سیاق ( style ) نباید اشتباه گرفته شود، پی رنگ داری مفهومی بنیادی ترُ کلی تر است. شما ... گزارش
16 | 1
سایاگ١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١١/٢٧واژه ایست که در زمینه طراحی استفاده می شود. نمونه: �سایاگ� پوشش رضا هیپ هاپ، �سایاگ� مریم مذهبی، �سایاگ� بهرام متالِگزارش
5 | 0
style١٢:٣٤ - ١٣٩٩/١١/٢٧معنی کلی: سبک، شیوه، روش، طریقت، ریخت، سلیقه در زمینه طراحی: سایاگ ، سیاق نمونه: �استایل� لباس رضا هیپ هاپی، �استایل� مریم مذهبی، �استایل� بهرام متال ... گزارش
5 | 1
وشت٢٣:٥٣ - ١٣٩٩/١١/١٢وَشتْیدَن = رقصیدن وَشتْ = رقص وَشتار، وَشتَنده، وَشتگَر = رقاص وَشتْیدَن شکل یا دیسه ای دیگر از گردیدن ( چرخیدن ) در فارسی میانه و در گیلانی گِلیدن ... گزارش
16 | 1
لابیدن٢٣:٢١ - ١٣٩٩/١١/٠٥التماس کردن، خواهش کردنگزارش
2 | 1
خرتلاق٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/١١/٠٣گلوگاهگزارش
2 | 1
بهروز١٢:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٨روزآمد، بهنگام، امروزی،گزارش
9 | 0
remaster١٨:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٦برای remaster بازتدوین برای remake بازسازیگزارش
21 | 0
استیضاح٢٠:١١ - ١٣٩٩/١٠/٢٥واپرسیگزارش
2 | 1
صعود١٧:٤٣ - ١٣٩٩/٠٩/٢٤فراز به معنی بالا و اوج هست فرازُ فُرود صعودُ نزول گزارش
5 | 1
اموجی١٧:٣٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦اِموجی: شکلک، وینوات اِستیکر: چَسبونَک، چسبنده، چَسبال معنی و کارکردِ اِموجی: ​واژه ی است ژاپنی به معنی تصویر نویسه، اموجی در اصل نویسه ای ( حرف ) ا ... گزارش
14 | 1
اهنجش٢٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥آهَنجِش تنها اسم مصدر آهَنجیدن است از بُنِ آهَنج که در انگلیسی abstraction در عربی انتزاع می گویند. به پردازش یا فراروند آهنجیده کردن آهنجش می گویند ... گزارش
18 | 0
abstract٢١:٥٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٥آهَنجیده برابر abstract است از بُنِ آهنج با اسم مصدر آهَنجِش. پادچِم ( معنی مخالف ) آهَنجیده concrete است. هر چیزی که تنها بتواند در ذهن وجود داشته ... گزارش
18 | 1