محمد متین احمدی

محمد متین احمدی سلام من متینهستم تلاشم بر این هست که زبان انگلیسی را بهتر در دیکشنری آبادیس یاد بگیرم و از شما می خواهم منو حمایت کنین من 13 ساله از شهر شاهین شهر اصفهان هستم. دوستون دارم very much😍 😍

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهxylophone١١:٥٦ - ١٣٩٨/٠٤/١١Xylophone اسم =سنتور چوبی با کلیک بر روی اسم من از صفحه ام بازدید ولایک کنید با تشکرگزارش
97 | 9
drum١١:٥٠ - ١٣٩٨/٠٤/١١همان طور گه در سایت نوشته شده است طبل معنی می دهد با کلیک بر روی اسم من وارد صفحه ام شوید ولایک فراموش نشه با تشکرگزارش
90 | 7
cymbals١١:٤٦ - ١٣٩٨/٠٤/١١همان طور گه گفته شد سنج ها با کلیک بر روی اسم من وارد صفحه ام شوید ولایک کنید با تشکرگزارش
74 | 9
tuba١١:٣٨ - ١٣٩٨/٠٤/١١شیپور بزرگی که صدای بم مانندی دارد با زدن روی اسم من وارد صفحه ام شید و لایک کنید با تشکرگزارش
83 | 5
concert١١:٣٤ - ١٣٩٨/٠٤/١١کنسرت یا اجرای زنده موسیقی لایک فراموش نشه با زدن روی اسمم وارد صفحه ام شیدگزارش
57 | 6
lift١١:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/١١بلند کردن یا برداشتنگزارش
41 | 3
lift١١:٢٥ - ١٣٩٨/٠٤/١١برداشتن یا بلند کردنگزارش
48 | 3

فهرست جمله های ترجمه شدهlift١١:٢٩ - ١٣٩٨/٠٤/١١
• When was the last time you lifted a pen to write your mother a letter?
اخرین باری که خودکار یا قلم را برداشتی تا به مادرت نامه بنویسی کی بود؟
55 | 2