برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محسن قاسمی قاسموند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 انگیزه.مشوش،مزیت ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

2 در آینده.درآینده ای نزدیک ١٣٩٨/١١/٠٤
|

3 معلوم کردن.تبیین کردن.نشان دادن.ارائه دادن.سفر و غیره شروع کردن ١٣٩٨/١٠/٠٤
|

4 غمخوار.دلسوز ١٣٩٨/٠٩/٢١
|

5 شرط بندی فوتبال ١٣٩٨/٠٦/٢٣
|

6 گروه اندیشمندان.کارشناس ١٣٩٨/٠٦/٢٢
|

7 قربانی کردن ١٣٩٨/٠٦/١٩
|

8 سطوح مدیریتی را در سازمانی کم‌کردن.تعدیل کردن نیرو ١٣٩٨/٠٦/١٢
|

9 بساز و بفروش(کسی که زمینی را خریداری می کند و در آن ساختمان می سازد سپس آن را به فروش می رساند)

١٣٩٧/٠٧/١٩
|