جواد حاجیلو

جواد حاجیلو

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlamina propria١٨:٤٩ - ١٤٠٠/٠٧/٢٤لایه ی زیر مخاطیگزارش
0 | 0
bail on٢٠:٣٨ - ١٣٩٨/٠٦/١٩بی خبر ترک کردن، غیرمنتظره رفتنگزارش
51 | 1
تربیت کردن١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٤/١٤upbringingگزارش
18 | 1
shift the blame١٤:٠٩ - ١٣٩٧/٠٩/١٢انداختن تقصیر گردن کسیگزارش
44 | 0
get wrapped up in١١:٣٤ - ١٣٩٧/٠٩/١١حساس بودن/شدن به - اهمیت دادن به -گزارش
9 | 0
out of proportion١٤:٢٠ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧مبالغه کردن - گنده کردن چیزی - از کاه کوه ساختن ( to blow out of proportion )گزارش
28 | 0
catch١٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠١Catching a bus/plane/train describes the process of getting to a station/airport, waiting and boarding گزارش
44 | 3
hit and run١٢:٣٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠١زدن و در رفتن ( در تصادف ) , فرار کردن از صحنه تصادفگزارش
28 | 0
klutzy١٢:١٦ - ١٣٩٧/٠٩/٠١دست و پا چلفتی، سر به هواگزارش
14 | 0
come along١٢:٠٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠١سر رسیدنگزارش
51 | 1
بلندترین درخت جهان١١:٢٣ - ١٣٩٧/٠٨/١٠سکویا اسم گونه درخت میباشد و تعداد بسیار زیادی تو جنگل ردوود وجود دارد و بلند ترین درخت جهان هم از همین گونست و اسمشو گذاشتن Hyperionگزارش
9 | 1
on a silver platter٠١:٤٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٢حاضر و آمادهگزارش
9 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهin confidence١٥:٤٨ - ١٤٠٠/٠٦/٠٦
• I'm telling you this in confidence so don't breathe a word of it.
این یه رازه پس یه کلمشم جایی درز نکنه
2 | 0
dedicated١٢:١٧ - ١٣٩٧/٠٩/٠٨
• The soldier dedicated himself to the service of the people.
سرباز خودرا وقف خدمت به مردم کرد.
14 | 1
out of proportion١٤:١٩ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧
• The media may be blowing it up out of proportion.
رسانه ها ممکن است قضیه را بزرگ کنند.
12 | 0
tuck in١٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٨/٣٠
• She told the boy to tuck in his shirt.
او به پسر گفت پیراهنت را داخل شلوارت بگذار
5 | 1
affair١٨:٣٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٢
• I heard that her husband is having an affair with the woman next door.
شنیدم که شوهرش با زن واحد روبرویی رابطه ( نامشروع ) داره.
23 | 1
affair١٨:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٢
• Their wedding was the most exciting affair of the summer.
عروسی آنها هیجان انگیز ترین رویداد تابستان بود.
14 | 3
statistics١٨:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٠
• Scientists often use statistics to guide decisions about whether or not to accept a hypothesis.
دانشمندان اغلب از آمار برای هدایت تصمیمات در مورد پذیرش یک فرضیه استفاده می کنند
16 | 1