جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهجلال٢٣:٠٤ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤Gloryگزارش
74 | 2
teetotaller٢٢:٥٩ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤فردی که لب به مشروب نمی زندگزارش
32 | 1
bestrode١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤چیزی را کرایه کردنگزارش
23 | 0
cartouch boxes١٣:١٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢٢قطار فشنگگزارش
18 | 0
oasis١٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٣/٢١واحهگزارش
51 | 1
illegible٢٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٩ناخوانا, خرچنگ قورباغه ( در مهاوره ) , مخدوش گزارش
37 | 0
teletranslation١١:٥٤ - ١٣٩٨/٠٣/١٩ترجمه از راه دورگزارش
28 | 0
overestimate٠٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٧مبالغه کردنگزارش
39 | 0
passive offside٠٠:٤٤ - ١٣٩٨/٠٣/٠٤تو افساید هستی توپ میاد توپ را نمی گیری ولش می کنی به یک نفر دیگر برسد یا کلا برود و این خطا نیست.گزارش
25 | 0