برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 خیلی راحت
راحت مثل خانه خاله
١٣٩٩/٠١/١٣
|

202 خل و چل
مشنگ
١٣٩٩/٠١/١٣
|

203 سوت و کور ١٣٩٩/٠١/١٣
|

204 به سیاهی شب
مثل شب سیاه
١٣٩٩/٠١/١٣
|

205 مثل آب خوردن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

206 مهربون و نجیب ١٣٩٩/٠١/١٣
|

207 عاقل
خردمند
١٣٩٩/٠١/١٣
|

208 شاد و شنگول
خوشحال و راضی
١٣٩٩/٠١/١٣
|

209 زلال مثل اشک چشم
زلال مثل شیشه
١٣٩٩/٠١/١٣
|

210 چرت زدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

211 آدم ریاکار
دورو
پرهیزکار خودنما
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

212 یک میلیون تا جوک
هزار تا جوک
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

213 وضعیت دشوار
شرایط سخت
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

214 پیانو ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

215 در شرف یافتن (چیزی) بودن به یافتن (چیزی) نزدیک شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

216 نوعی حرکت در موج‌سواری ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

217 نوعی صفحه موسیقی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

218 کسی را کشتن
کسی را به قتل رساندن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

219 مخمصه ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

220 (چیز) بی‌نقص (آدم) تراز اول ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

221 از کسی بازجویی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

222 هرگز
عمرا
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

223 آدم حقیر
آدم هیچی‌ندار
آدم بی‌ارزش
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

224 رفتن
جایی را ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

225 سفارش (چیزی را) لغو کردن حذف کردن، قید چیزی را زدن، بی‌خیال چیزی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

226 بزن قدش!
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

227 از همان ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

228 آدم
فرد
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

229 رستوران بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

230 شک پنهانی (فزاینده) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

231 فرو دادن غذا به کمک نوشیدنی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

232 از ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

233 انعام ندادن
کم انعام دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

234 رستوران همبرگر
برگری
برگر فروشی
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

235 گران و مجلل ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

236 گامبو
بشکه،خیلی چاق
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

237 اطلاع دادن
خبر دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

238 به حساب کسی بودن
کسی را اذیت کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

239 تا آخر خوردن
تا آخر نوشیدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

240 غذای بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

241 نظرت چیه... ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

242 آدم چاق
آدم پرخور
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

243 عصبانی شدن
ناراحت شدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

244 دماغ بزرگ ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

245 امکان نداره! ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

246 تمام کردن (اجناس، پول...) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

247 اذیت کردن
دست انداختن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

248 روزنامه مزخرف ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

249 مچ کسی را گرفتن
سر بزنگاه کسی را دستگیر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

250 زیر تیغ جراحی رفتن
عمل کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|