برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 سر قولت وایسا ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

202 قلقلکی ام ١٣٩٩/٠٣/١٧
|

203 خیلی خستم ١٣٩٩/٠٣/١٥
|

204 معادل دقیق و مشخصی براش تو فارسی نیست
فرض کنید در یک جمعی یک نفر جمله ای رو میگه که میشه اون رو به صورت جمله بی ادبی هم برداشت کرد،که در این حالت ...
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

205 از این ترکیب وقتی استفاده می‎کنیم که بخوایم از کسی در مورد میزان پیشرفت چیزی یا کاری سوال بپرسیم. ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

206 این کارت برام خیلی ارزشمنده
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

207 وقتی استفاده می‌کنیم که بخواهیم در مورد عکس العمل یا واکنش کسی سوال کنیم.
١٣٩٩/٠٣/١٤
|

208 وقتی استفاده می‌کنیم که چیزی در شرف اتمام باشه. ١٣٩٩/٠٣/١٤
|

209 پلیس (عامیانه بیشتر در میان سیاه پوستان) ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

210 میتونی بفهمی که دارم چی میگم؟ ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

211 سست عنصر ١٣٩٩/٠٣/١٢
|

212 جالب
قشنگ
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

213 کار واجب و ضروری ١٣٩٩/٠٣/١٠
|

214 به چهار میخ کشیدن
جریمه سنگین کردن
١٣٩٩/٠٣/١٠
|

215 زحمت نکش ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

216 حرف مفت و مزخرف ١٣٩٩/٠٣/٠٥
|

217 چیزی زدی؟ ١٣٩٩/٠٣/٠١
|

218 مادرجنده ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

219 جنده ١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

220 کسشعر
حرف مفت
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

221 پا دادن
راه دادن
جلب توجه کردن
١٣٩٩/٠٢/٢٩
|

222 خیلی (برای تاکید) ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

223 فازت چیه؟
مشکلت چیه؟
قضیه چیه؟
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

224 ترسو، پلشت ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

225 از پس این برمیام ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

226 بهت علاقه دارم ١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

227 خدا شاهده ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

228 اُسکُل
احمق
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

229 در هواشناسی:وارونگی دما ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

230 گرمباد فون ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

231 چرخند ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

232 خوشبختانه
جای خوشبینی اینکه
نقطه قوت اینکه
١٣٩٩/٠٢/١٥
|

233 نسیه خریدن ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

234 یه چیزی تو مایه های" ایول" خودمون ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

235 کُفری
عصبی
١٣٩٩/٠٢/١٢
|

236 با آرزوی موفقیت ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

237 آره پس چی ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

238 به دَرَک ١٣٩٩/٠١/٣٠
|

239 پرفشار جنب حاره ای (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٥
|

240 نقشه های ضخامت (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

241 فرارفت گرم (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

242 فرارفت سرد (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

243 پخشیدگی مولکولی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

244 مه تابشی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

245 امواج راسبی ( در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

246 هسته های آبدوست ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

247 روش کاربردی در تقسیم بندی اقلیمی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

248 ابرهای سندانی زمان وقوع بیشترین فاصله زمین و خورشید ١٣٩٩/٠١/٢١
|

249 واچرخند ١٣٩٩/٠١/٢١
|

250 انحراف از میانگین دراز مدت ١٣٩٩/٠١/٢١
|