برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 کانون گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

52 سایه بردار ( روی محور) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

53 خاگی، خاگین (خاگ= بیضه، تخم مرغ)( خاگی: شبیه به
خاگ، شبیه به تخم مرغ)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

54 کف بُرش ، لایه بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

55 در ریاضی: کف ( سطح مقطع شکلبا زمین= کف شکل روی زمین)
مُقطع = برش
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

56 در ریاضی: مخرج کسر = فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

57 فروبخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

58 فرابخش ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

59 (در ریاضی: صورت کسر = فرابخش) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

60 در ریاضی ، پیرو ( چون توسط اعداد اول یا اعداد پایه درست شده اند) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

61 در ریاضی : عدد پیرو، شماره پیرو
اعدادی که توسط اعداد اول ساخته شده اند و در واقع مضارب اعداد اول هستند. مثال همه ی اعداد زوج مرکب (پیرو) هستند که ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

62 عدد پایه ، شماره پایه، ( اعداد اول= شمارگان پایه)
این اعداد پایه ای برای ساختن سایر اعداد بوده و در واقع سایر اعداد را با ضرب کردن در اعداد طبیعی ...
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

63 دو راستان ( دارای دو راسته) ، دوراسگان. ( چهار ضلعی است که دو ضلع مقابل دو به دو با هم موازیند یعنی دارای دو راستای موازی می باشد. ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

64 تکراستان آینه ای ، تکراسگان همکنار ، تکراستان همکنار ، تکراستان هماینه ( هم آینه )، تکراسگان هماینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

65 تکراستان راست ، تکراسگان راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

66 تکراستان ( تک راستان)، تکراسگان ( ذوزنقه چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با هم موازیند. تک راستان یعنی تنها دو ضلع موازی یا تک راسته دارد. موازی یعنی ... ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

67 همکنار ( هم کنار)، هم لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

68 چهار گوش ، چهار گوش راست ، چهار سوی راست ، چهار بر راست ، چهار لبه راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

69 همسانه ، چهار گوش همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

70 سه گوش ناهمکنار ، سه گوش ناهمسان ، سکُنج ناهمکنار ، سکُنج ناهمسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

71 کوهانه ، سه گوش کوهانه ، سه گوش کوهوار ، سه گوش بلند ، سه کنج ( سکُنج) بلند، سکنج کوهانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

72 سه گوش راست ، سه کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

73 سه گوش همسان ، سه گوش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

74 سه گوش همسان ، سه کُنج همسان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

75 سه کُنج ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

76 پنج بر ، پنج کنار ، پنج لبه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

77 چهار لبه ، چهار کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

78 دور ، (در ریاضی دورِ کانون ) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

79 کانون چرخش ، کانون گردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

80 همچرخش ، همگردش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

81 نیمساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

82 پودمان مانندسازی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

83 مانندساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

84 هماینه ( هم آینه) ،آینه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

85 میان ساز ، میان گذر ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

86 میان ساز راست، میان گذر راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

87 کنج های یکراستا، کنج های یکراستا، کنج های نمایی ، کنج های پروانه ای ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

88 ( در هندسه: پهلو، کنار ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

89 کُنج های کناری ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

90 ( در ریاضی و هندسه : کناری ، همکِنار ، کنار هم) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

91 دو کُنج نَودساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

92 دو کُنج کران ساز ، دو کُنج راستا ساز ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

93 کران ساز ، راستا ساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

94 نودساز ( در ریاضی و هندسه) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

95 درازا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

96 بلندی ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

97 کف ( شکل هندسی) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

98 کف شکل ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

99 بُرش راست می کشیم ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

100 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|