ال‌هام رحیمی

ال‌هام رحیمی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهin the spirit of٢٠:٢٨ - ١٤٠٠/٠٣/١١هماهنگ باگزارش
2 | 0
trail off١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١ناتمام گذاشتن جملهگزارش
12 | 0
poke about١٧:٢٣ - ١٤٠٠/٠٣/١١سر و گوش آب دادنگزارش
2 | 0
lap up١٩:٥٦ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩با جان و دل پذیرفتن و استقبال کردنگزارش
7 | 0
love١٩:٥٢ - ١٤٠٠/٠٣/٠٩با بند بند وجود چیزی را دوست داشتنگزارش
7 | 0
not a thing٢٢:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦مشکلی نیست. اهمیتی ندارد.گزارش
9 | 0
pair٢٢:٤٨ - ١٤٠٠/٠٣/٠٦گاهی برای واحد چیزی استفاده میشه و به معنای یک عدد هست مثلا one pair underwear یعنی یک عدد لباس زیر.گزارش
16 | 1
withdraw٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٩ترک تحصیلگزارش
14 | 1
cut out٠١:٢٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٨کنار گذاشتنگزارش
37 | 1
feature length film٢٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٥/١٧فیلم طولانیگزارش
5 | 0
begin٠١:٥٧ - ١٣٩٩/٠٥/١٥رو آوردن به چیزیگزارش
21 | 1
interpersonal relationships٠٢:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٠روابط بینافردیگزارش
5 | 0
think over١٦:٥٨ - ١٣٩٩/٠٥/٠٨حلاجی کردن گزارش
9 | 1
dispute٢١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤منازعهگزارش
9 | 0
advocate٢٠:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤مستشارگزارش
7 | 1
rule١٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٤رسیدگیگزارش
12 | 1
danger٠٤:١٢ - ١٣٩٩/٠٤/٠٩بیمگزارش
9 | 1
behavioral research١٧:٢٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٨مطالعات رفتاریگزارش
5 | 0
ابرو٠٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٥street gutter آبرو خیابان گزارش
2 | 0
reorder٢١:٣١ - ١٣٩٩/٠٣/٣٠انتظام بخشیگزارش
5 | 0
defense٠٣:٢٣ - ١٣٩٩/٠٣/٢١مقر دفاعیگزارش
7 | 0
settlement٢٢:٥٨ - ١٣٩٩/٠٣/٢٠منطقه مسکونیگزارش
16 | 1
garbage man٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦پاکبانگزارش
9 | 0
hobbesian٢٣:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥هابزیگزارش
5 | 0
elite١٧:٠٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٨کله گندهگزارش
28 | 1
benefit٢١:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢٤عاید شدنگزارش
12 | 0
trader١٣:٢٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٩خریدارگزارش
7 | 0
orderly٠٢:٣٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٢حساب شدهگزارش
21 | 1
cdu٠٤:٣٣ - ١٣٩٨/١١/٢٦حزب محافظه کار مسیحی آلمانگزارش
5 | 0