برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1051 فراخورشیدی ، فرامنظومه شمسی ، بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1052 سیاره فراخورشیدی ، سیاره فرامنظومه شمسی ، سیاره بیرون از منظومه شمسی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1053 پوشَن سپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1054 لرزش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1055 گونه آغازین ، گونه نخستین ، گونه اولیه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1056 رسوا کردن ، بی آبرو کردن ، افشاگری کردن

نور دادن
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1057 شاه مهره

سر دسته
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1058 دیگر نه ، نه دیگر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1059 خَفَن ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1060 گذر ، گذردهی ، سو دهی ، سوگیری ، گِرادهی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1061 گذر ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1062 آب شستگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1063 [ستاره‌شناسی]

سایه مرز ، مرز روشنایی و سایه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1064 ته واژه ، پس واژه ، پس واژک ، پس هِجا ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1065 آشفتگی ، کجی ، کج شدگی ، بهم ریختگی ، درهم شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1066 گذر ، گذار

دامنه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1067 دامنه افزایی ، صدا افزایی ، سیگنال افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1068 ارزان فروشی(مکارانه) ، زیر قیمت فروشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1069 [ورزش]

نیرو افزایی ، زور افزایی ، توان افزایی
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1070 گردابه ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1071 دو سو ، دو سوی ، هر دو سو ، هر دو سوی

برای نمونه transatlantic به معنی دو سوی آتلانتیک
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1072 فراگیر ، تمام ، کامل ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1073 آبی برقی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1074 شارش ، شاریدگی

روان‌ساز
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1075 رویارو با ، رودرروی ، رودررو با ، روبروی ، روبرو با ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1076 هستی باور ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1077 بازپرسی

پرسشگری
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1078 افزایش ناگهانی/یکباره/آزمایشی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1079 افزایش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1080 فشار ، محدودیت ، محضوریت ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1081 به من چه ، به من ربطی ندارد ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1082 در اینجا ، ایناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1083 اوناهاش ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1084 پایان ، پایانی ، در پایان ، انتهایی ، در انتها

برای نمونه late cretaceous به معنی کرتاسه پایانی ، در پایان کرتاسه
١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1085 پلیس آهنی ، پلیس رباتی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1086 سرزمین لگویی ١٣٩٦/٠٨/١٨
|

1087 برون سپاری ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1088 [رنگ]
سبزآبی دودی ، سبزآبی خاکستری ، سبزآبی رو به خاکستری
یشمی دودی ، یشمی خاکستری ، یشمی رو به خاکستری
آبی دودی ، آبیِ خاکستری ، آبی رو به ...
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1089 نگرش ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1090 کارکرد گرایی ، عملگرایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1091 جِزقِله ، جزقلی ، فِسقِلی ، جِقِله ، جقلی ، شیطونک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1092 [پیام هشدار پشت خودرو]

سرنشین بچه ، بچه سوار خودرو ، بچه در خودرو ، بچه توی خودرو
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1093 [رایانه]

راهنما ، برنامه راهنما
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1094 قطعه نگه دار ، قطعه نگه دارنده ، نشستگاه قطعه ، پایه نگهدارنده قطعه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1095 نشانگان ، نشانه‌ها ، مجموعه نشانه ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1096 هم اندیشی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1097 بالیدن ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1098 پِیاپی ، دنباله‌دار ، دنبال هم ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1099 سرمایه‌دار ، کاسب ، مالک ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1100 [سیاست و حکومت]

دین ناوابسته ، دین نامَدار
دین از سیاست جداخواه ، دین از سیاست جدااِنگار ، دین از سیاست جداگرا
١٣٩٦/٠٨/١٧
|